LT EN

Meniu

Nuolaidos

Tarptautiniai perkraustymai

Kodël verta rinktis mus?

Kraustymo paslaugos

Naudingi patarimai Jums

Mûsø kainoraðtis

Mûsø kontaktai

Vietiniai perkraustymai

Paslaugø
uþsakymas
internetu
Paslaugø
uþsakymas
telefonu:
(8-5) 27 37 670
Eitminø g. 18,
Vilnius, Lietuva
Perkraustymo paslaugos
Tarptautiniai perkraustymai
 
Tarptautiniai perkraustymai
 
 Tarptautinio perkraustymo paslaugos, kroviniø perveþimas, kraustymas iš/á Lietuvà.
 Teikdami tarptautinio perkraustymo paslaugas mes:
- sudarome optimalias kraustymo sàmatas;
- suplanuojame perkraustymo maršrutus, bei bûsimà darbø eigà;
- profesionaliai pakuojame asmeninius daiktus (taip pat meno kûrinius bei antikvariatà);
- esant poreikiui sandëliuojame daiktus prieš perkraustymà ir po perkraustymo;
- pageidaujant pakuojame daiktus ir á medines dëþes;
- pasirûpiname daiktø draudimu;
- sutvarkome visus muitinës formalumus;
- turime galimybæ daiktus gabenti oro, vandens, ar sausumos keliais;
- išpakuojame daiktus ir surenkame baldus atvykimo vietoje;
- surenkame ir išveþame naudotas pakavimo medþiagas;
- darbams suteikiame garantijà.
 
 

Kraustina

Jûsø patikimas perkraustymo paslaugø partneris!


Tarpmiestiniai perkraustymai      Tarptautiniai perkraustymai     


Daiktø pakavimas      Baldø supakavimas     


Baldø surinkimas      Krovëjø paslaugos     


Baldø perveþimas      Perkraustymo dëþiø nuoma ir pardavimas     


Archyvø pakavimas ir perveþimas      Buto perkraustymas     


Biuro perkraustymas      Seifo perveþimas     


Parodos perveþimas      Pianino perveþimas     


kroviniø perveþimas      Perkraustymo paslaugos Vilniuje     


Kraustymo paslaugos Vilniuje      Kraustymas Vilniuje     


Perkraustymas Vilniuje      Transporto paslaugos     


Krovininis mikroautobusas     Sandëliavimo paslaugos


 


Ðiais metais perkraustymo dëþës nuoma tik 1,- Euras.

Partneriai

www.kraustina.lt
www.kraustymopaslaugos.lt
Dizainas: Puslapiai.eu Svetainëje naudojama MegaTVS
 
*/?>